divendres, 21 de juny de 2013

1a Moció.Resultat de la votació de la Moció:  PP  4 vots  NO.
                                                      PSOE  2 vots  SÍ.
                                                      BLOC-COMPROMÍS  1 vot  SÍ.
    
INICIATIVA PER RECLAMAR UNA NOVA GOVERNANÇA LOCAL AMB EL FINANÇAMENT SUFICIENT I PROPERA A LA CIUTADANIA.

Juli fenollar i Banyuls, regidor/portaveu del grup Municipal de Compromís en este Ajuntament, presenta al Ple Municipal per al seu debat i aprovació si s’escau,  la següent
MOCIÓ
El passat 15 de febrer, el Consell de Ministres aprovà un informe sobre l’Avantprojecte de llei de Racionalitat i Sostenibilitat de l’Administració Local que suposa un pas enrere en la concepció de l’administració local i la seua autonomia.

Aquesta contrareforma suposa per als nostres municipis un atac a l’autonomia local i suposa la implantació d’un model de recentralització que reforça el paper de els Diputacions vers la descentralització administrativa, i en el nostre cas comarcal, que recull la Constitució Espanyola.

A més, les modificacions que s’albiren en la proposta del Consell de Ministres, són merament econòmiques i atenent a una modificació Constitucional auspiciada des de la Unió europea i concretada per l’acord bilateral de PP i PSOE en la modificació de l’article 135 de la Constitució Espanyola per afavorir el pagament del deute abans que l’atenció als Serveis Públics i les necessitats dels ciutadans.

Un altre element del que adoleix l’esmentada proposta de modificació legislativa és que que no s’aborda la qüestió del finançament local, és limiten les competències, però res es diu de com es van a sustentar i de quin finançament van a gaudir les que li seran pròpies.

Igualment, este nou avantprojecte presentat fomenta, sense cap mena de justificació, la gestió indirecta dels Serveis Públics, és a dir, aprofundir en la privatització d’allò públic per continuar repartint beneficis entre empreses que en cap cas milloren la prestació dels mateixos.

Des de Compromís compartim la idea de la necessitat de racionalitzar la gestió municipal. Però entenem que el camí és, contràriament, el d’una major incidència en els principis de proximitat i subsidiarietat, consagrats en la Constitució i en la Carta Europea d’Autonomia Local.

Els reptes que introdueixen els canvis del model econòmic a nivell local tenen solució a través de la proximitat i una nova governança, on els diferents actors que conformen la nostra societat decidesquen quina és la forma de solucionar els problemes, a través de la participació i la cooperació.


Per tot això des del Grup Municipal de Compromís proposem al Ple l’aprovació dels següents

ACORDS

PRIMER.-  Manifestar el rebuig a l’Avantprojecte de Racionalització de l’Administració Local, elaborat el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques.

SEGON.- Manifesta l’aposta decidida per una gestió més propera a la ciutadania, més transparent i més eficaç, on els municipis i, sobretot, les comarques juguen el paper que els pertoca en la racionalització de la implantació dels serveis o de determinades infraestructures.
 
TERCER.- Reclamar un nou sistema de finançament local que assegure als ajuntaments i les mancomunitats els recursos suficients per prestar els seus serveis.

QUART.- Apostar per un nou model territorial basat en estructures de gestió i funcionament d’acord a la realitat política i social del País Valencià, fomentant les comarques coma ens vertebradors del mateix, des de la transparència, la democràcia i una nova Governança que permeta una adaptació més flexible als reptes dels nostres pobles i ciutats.

CINQUÈ.- Donar trasllat de la present moció i dels seus acords a:

  • Al President del Govern d’Espanya
  • Als portaveus del Grups Parlamentaris al Congrés dels Diputats
  • Al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques
  • Als portaveus dels grups polítics de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies
  • Als portaveus dels grups polítics de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies                                                          SALEM, 23 d’abril de 2013 

SR. ALCALDE PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE SALEM.